Pravila in pogoji nagradne igre

1. Organizator

MEDIS-M d.o.o., Limbuška cesta 78B, Maribor, 2000 Maribor, matična št. 5981506000, ID za DDV SI SI 76685047, v nadaljevanju organizator.

2. Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi polnoletni državljani Republike Slovenije, ki sprejmejo pravila nagradne igre. V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni pri organizatorju MEDIS-M d.o.o., njihovi ožji družinski člani in člani njihovih gospodinjstev. Posameznik v nagradni igri lahko sodeluje večkrat. Prav tako ne morejo sodelovati tisti, ki so zaposleni v podjetjih, ki podeljujejo nagrade, in v podjetjih, ki drugače sodelujejo pri izvedbi nagradnih iger, kakor tudi njihovi ožji družinski  člani.

Organizator si pridržuje pravico, da lahko iz utemeljenih razlogov, navedenih v nadaljevanju, zavrne pravico do sodelovanja v nagradni igri posameznemu sodelujočemu. Med utemeljene razloge se šteje zlasti namerno ali nenamerno navajanje napačnih ali neresničnih podatkov oziroma zavajanje organizatorja (primer: zloraba sistema glasovanja ali podeljevanja všečkov). Če se izkaže, da je sodelujoči dal lažne osebne podatke, se nagrada ne podeli. Če organizator sodelujočemu zavrne pravico do sodelovanja v nagradni igri v skladu s predhodno navedenimi utemeljenimi razlogi, ima pravico sodelujočega bremeniti za vse stroške, ki so nastali v zvezi s sodelovanjem sodelujočega v nagradni igri, in za vrednost nagrade, poleg tega pa je sodelujoči odgovoren tako organizatorju kot za vso drugo morebitno škodo, ki nastane zaradi neupravičenega sodelovanja sodelujočega v tej nagradni igri.

3. Čas in potek nagradne igre

Nagradna igra poteka v obdobju, ki izhaja iz objave na socialnem omrežju Facebook.

Pogoj za sodelovanje je upoštevanje pogojev, določenih v objavi ob nagradni igri.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Žrebanje nagrad bo potekalo na sedežu organizatorja v rokih, ki so navedeni v 4. točki teh pravil. Nagrajenci prejmejo in prevzamejo nagrade na način, kot je naveden v 5. točki teh pravil.

4. Žrebanje in nagrade

Nagrada, ki se podeljuje, je določena v objavi nagradne igre na socialnem omrežju Facebook.

Žrebanje nagrad se bo izvedlo v roki, določenih v objavi.

Žrebanje bo organizirala in izvedla pri organizatorju pooblaščena oseba zažreb.

Žrebanje      bo      potekalo      po       načelu      naključja.      Rezultati      žrebanja      so       dokončni.

5.  Obveščanje in prevzem nagrad

Nagrajenec je udeleženec žrebanja, ki je bil izžreban v skladu s temi pravili. Nagrajenec je dolžan svoje podatke, ki jih organizator potrebuje od nagrajenca za predajo nagrade, dostaviti v 7 (sedmih) delovnih dneh od podane zahteve za dostavo podatkov. Nagrajencu se v obvestilu navede, katere podatke organizator potrebuje. Če podatkov ne dostavi, se nagrada ne podeli.

Nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščeni preko elektronskega obvestila, ki ga bodo sporočili organizatorju na prijavi z odgovorom najkasneje v 10 (desetih) delovnih dneh po izvedenem žrebanju. Organizator bo v obvestilu navedel nadaljnje informacije o tem, kje, kdaj in kako lahko nagrajenec prevzame nagrado. Nagrajenci bodo objavljeni tudi na socialnem omrežju, kjer je potekala nagradna  igra , najkasneje v 10 (desetih) delovnih dneh po zaključku žrebanja.

Izžrebanec je lahko nagrajen le enkrat. Organizator si pridržuje pravico, da nepravilne prijave, nepravilne odgovore na tedensko vprašanje in neobstoječe naslove sodelujočih izloči iz žrebanja.

Prejemnik nagrade se lahko pisno odpove nagradi v 7 (sedmih) delovnih dneh od prejema obvestila in s tem izgubi pravico do nagrade. Nagradi se odpove tako, da organizatorju pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se nagrada ne podeli.

Vse specifike podelitve nagrade bodo dogovorjene naknadno med nagrajencem in organizatorjem. Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini. Nagrade niso prenosljive na drugo osebo.

Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

6. Varovanje osebnih podatkov

Organizator zbira, obdeluje in hrani osebne podatke, skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter posebno privolitvijo posameznika v obdelavo njegovih osebnih podatkov.

6.1.  Identitetainkontaktnipodatkiupravljavca osebnihpodatkov

MEDIS-M d.o.o., Limbuška cesta 78B, Maribor, 2000 Maribor, matična št. 5981506000, ID za DDV SI SI 76685047.

6.2.  Pravna podlaga

Ker se osebni podatki posameznika uporabljajo le za obveščanje o poteku akcije in zaključku akcije, se obdelujejo na podlagi 6 (1) (b) člena GDPR. Osebne podatke organizator obdeluje z izključnim namenom izvajanja nagradne igre. Posameznik zaradi izvajanja tega namena posreduje svoje kontaktne osebne podatke. Posameznik zato dovoljuje uporabo imena in priimka ter komunikacijskega kanala in osebnega podatka, kot ga sam izbere to je lahko: mobilni telefon, elektronska pošta.

6.3.  Uporabniki osebnih podatkov

Organizator/upravljavec osebnih podatkov osebnih podatkov je organizator MEDIS-M d.o.o., Limbuška cesta 78B, Maribor, 2000 Maribor, matična št. 5981506000, ID zaDDVSISI 76685047. ObdelovalecosebnihpodatkovjeMEDIS-M d.o.o., Limbuška cesta 78B, Maribor, 2000 Maribor, matična št. 5981506000, ID zaDDVSISI 76685047.

6.4.  Prenos osebnih podatkov

Osebni podatki se ne bodo prenašali v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

6.5.  Obdobje hrambe osebnih podatkov in pravice posameznika

Osebni podatki se hranijo do zaključka nagradne igre. Udeleženec ima pravico, da od upravljavca osebnih podatkov zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki. Ima pravico do ugovora obdelave in pravice do prenosljivosti podatkov na naslov MEDIS-M d.o.o., Limbuška cesta 78B, Maribor, 2000 Maribor. Upravljavec osebnih podatkov je organizator. Podatki se obdelujejo podlagi točke b 1. odstavka 6. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov). Sodelovanje v nagradni igri brez posredovanja osebnih podatkov ni mogoče, ker v takšnem primeru udeleženca ni mogoče obvestiti o morebitni zmagi in prevzemu nagrade.

7.  Drugi pogoji nagradne igre

V primeru nepredvidenih okoliščin in/ali okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator brez predhodnega obvestila začasno prekine, odpove ali konča nagradno igro. O odpovedi oziroma končanju nagradne igre mora organizator prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

Organizator ne odgovarja za škodo, materialno ali nematerialno, ki bi lahko nastala zaradi nedostopnosti spletnega mesta.

Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z njenimi pravili in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali. Šteje se, da s sodelovanjem udeleženci privolijo v pravila nagradne igre. Ob kakršnemkoli sporu ali nejasnosti štejejo ta pravila nagradne igre za prevladujoča glede na vse druge objave v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

Pravila začnejo veljati in se uporabljati z dnem objave na spletni strani.